Pojęcie design

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Design to słowo, które w zasadzie nie ma polskiego odpowiednika. Można je tłumaczyć niezbyt precyzyjnie jako wygląd, projekt czy styl. Design to także sztuka „wielokrotnego użytku”. Projekt raz wymyślony, jest powielany na przykład przez fabrykę w tysiącach egzemplarzy. Design przedmiotów użytkowych wynika zarówno z ergonomii ich użytkowania, jak i z możliwości technicznych sprzętu. Read more…

Design mieszkań

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Designem mieszkań zajmują się głównie panie – do których należą główne decyzje w takich tematach jak rozmieszczenie mebli (ich przesuwanie spoczywa na barkach mężczyzn), wybór koloru ścian oraz dekorowanie mieszkania za pomocą przedmiotów. Każdy człowiek źle się czuje w pustym wnętrzu – zatem dla urozmaicenia warto rozmieścić kilka stylowych bibelotów. Jak zapanować nad przedmiotami, by wnętrze z designerskiej perełki nie stało się siedliskiem kiczu?

Po pierwsze, należy pamiętać o zasadzie „im mniej tym lepiej”. Jeden stylowy bibelot, przywieziony na przykład z zagranicznej wycieczki będzie się prezentował bardzo dobrze. Jeśli zamienimy mieszkanie w muzeum etnograficzne, zaproszeni goście będą się czuli nieswojo. Read more…

Grupy miast

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

W jednej często przeważają czynniki z dawna już działające i kształtujące organizm miejski, druga natomiast niczym nie związana staje sie wykładnikiem niemal w czystej formie działających umiejętności, poglądów i potrzeb przemysłu, handlu i gospodarki wieku XIX i początku XX. Są to liczne miasta o charakterze handlowym i przemysłowym w tych czasach powstające. Szybkość procesów gospodarczych, zachodzących ciagu tego stulecia, jest jedna z przyczyn chaotyczności i wadliwości budowy miasta. Sam wybór i podział terenów dla budowy nowych dzielnic, względnie dla zakladania nowych osiedli odbywa się pod wpływem wyłącznym celów gospodarczych, przemysłowych lub wręcz spekulacyjnych. Współdziałanie innych czynników urbanistycznych jest nikle i w wielu wypadkach bardzo jednostronne. Read more…

Czynnik warunków gospodarczych i społecznych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Czynnik warunków gospodarczych i społecznych w budowie miasta wieku XIX-go składa sie z dwóch grup zjawisk. Pierwsza jest olbrzymi przyrost ludności we wszystkich krajach Europy. Przytoczone wykresy ilustrują go w sposób dostateczny. Rysem charakterystycznym tego przyrostu jest skupianie się bardzo szybkie ludności w miastach przeważnie wielkich. Wzrasta ona nie tylko skutkiem przyrostu naturalnego, lecz również jest wynikiem bardzo wzmagającej się imigracji ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy i pozornie łatwych zysków. Read more…

Rozwój techniki

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Rozwijała się wszechstronnie technika do nieznanych dotychczas granic, tworząc również w dziedzinie wojennej środki ataku i obrony niedostępne nawet najbujniejszej wyobraźni czasów ubiegłych. Olbrzymi przyrost ludności wszystkich państw europejskich tworzył niemal niewyczerpane zasoby sił ludzkich, potrzebnych dla zadań technicznych i bezpośredniego przygotowania armii do jej wielkich zadań w starciach zbrojnych mocarstw nie tylko europejskich, lecz wyrastających również nowych potęg Ameryki Północnej, Japonii i Chin. W ten sposób przyrost ludności, wzrost bogactw materialnych, postępy techniki i nowy ustrój polityczny złożyły się na przekształcenie odwiecznego czynnika urbanistycznego warowności i nadanie nowych kierunków jego działaniu. Działanie jego ześrodkowuje całkowicie w odpowiednich organach rządów poszczególnych państw, a mianowicie w ministerstwach wojny, sztabach generalnych i instytucjach pokrewnych. Przeważają w nich charakterystyczne dla epoki przedwojennej absolutystyczne i dynastyczne interesy i prądy polityczne monarchii ówczesnych. Read more…

Organizmy miejskie

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Możemy z radością stwierdzić, że Polska zaledwie w kilku swych miastach reprezentuje braki w organizmach miejskich. Natomiast w znacznej liczbie miast małych i średnich, które zawierają w swych murach przeważającą część ludności miejskiej, posiadamy doskonałe widoki naprawy braków budowy i gospodarki urbanistycznej. Pomimo pewnych objawów zaniedbania i ubóstwa, a często i bezplanowości zabudowy, miasta polskie posiadają z punktu widzenia urbanistyki nowoczesnej bezcenne bogactwo, decydujące o dalszych losach racjonalnego rozwoju urbanistycznego. Bogactwem tym jest luźność zabudowy, na ogół mała wysokość domów i obfitość terenów nie zabudowanych w granicach miasta. W pewnym stopniu również stroną dodatnią jest często spotykany brak wielu urządzeń miejskich, niejednokrotnie przeprowadzanych w miastach zachodnich w sposób wadliwy. Read more…

Braki w organizacji miast nowoczesnych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Braki mieszkaniowe i zdrowotne, oraz trudności rozwoju kulturalnego szerokich niezamożnych warstw pracujących stanowią przeważnie ponad 90% ludności w miastach nowoczesnych. Braki te są bardzo trudne do usunięcia z trzech powodów; 1) tereny miejskie są przeważnie szczelnie zabudowane domami mieszkalnymi, fabrykami, magazynami lub urządzeniami technicznymi różnego rodzaju (stacje kolejowe, remizy, urządzenia portowe, urządzenia i budowle wojskowe itp.), 2) o ile tereny nie są zabudowane, a znajdują się w rękach prywatnych właścicieli, to ceny ich są bardzo wysokie, podniesione bądź przez faktyczną wartość okolicznych urządzeń miejskich, tj. ich technicznego wyposażenia, bądź przez tendencje spekulacyjne, bądź przez oba czynniki wpływające jednocześnie, 3) o ile nie mamy do czynienia z jednym lub drugim wypadkiem to występuje zwykle trzecia sytuacja, tj. tereny nie zabudowane 1 cena ich nie jest wygórowana — w tym jednak wypadku spotykamy się zwykle z zasadniczą trudnością wyzyskania ich dla różnorodnych racjonalnie skoordynowanych potrzeb miejskich, dzięki warunkom przyrodzonym tych terenów. Są to zwykle nieużytki, bagna, niziny malaryczne, obszary zalewowe, tereny skaliste o ostrych spadkach, lub położone w dużej odległości od miasta, a więc takie, które wymagają wykonania wielkich prac technicznych i nakładów finansowych, aby mogły spełnić w sposób właściwy rolę terenów mieszkaniowych, wypoczynkowych, parkowych itd. Read more…

Zagadnienia komunikacyjne

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Szybki przyrost ludności z jednej strony, a potężnie narastające potrzeby przemysłu i handlu z drugiej, wywołują powstanie zagadnień komunikacyjnych w rozmiarach całkowicie nieznanych w czasach dawniejszych. Pomimo wielkich zdobyczy techniki, tworzącej cale nowe dziedziny urządzeń komunikacyjnych, zadania te całkowicie przerastają prymitywne metody urbanistyczne i prowadza do wielkich trudności konstrukcyjnych i gospodarczych. W ciągu wieku XIX organizują się, rozwijają różne rodzaje sieci komunikacyjnych, a mianowicie: żegluga morska i lądowa, związana z regulacją rzek i przeprowadzaniem kanałów, koleje żelazne, kolejki, autobusy i tramwaje, sieć ulic miejskich i dróg bitych. Wymagają one w granicach miasta i w okolicach podmiejskich szeregu urządzeń specjalnych i obszernych terenów tak dla prowadzenia samych linii komunikacji, jak również dla urządzeń pomocniczych, jak stacje, warsztaty, remizy, przystanie, mosty 1 przyczółki mostowe itd. W ogromnej większości miast powstają poszczególne grupy tych urządzeń z inicjatywy prywatnej, w bardzo wielu wypadkach pod wpływem wyłącznie zamierzeń spekulacyjnych. Read more…

Warunki mieszkaniowe ludności przemysłowej

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Zabezpieczenie ziemi, powietrza i słońca, tych podstawowych warunków istnienia, jest spychane z wielką krzywda społeczną na plan ostatni przez doraźne i bezplanowe rozmieszczanie terenów i zakładów przemysłowych oraz tworzenie koszarowych dzielnic mieszkaniowych dla szybko napływającej ludności, służącej przemysłowi. W krajach europejskich jedynie ośrodki miejskie anglosaskie zachowały dobry dawny obyczaj i racjonalną formę mieszkania, a mianowicie typ domu jednorodzinnego. Przykładem tego są miasta angielskie, a przede wszystkim potężny ośmiomilionowy Londyn, w którym wielopiętrowa, koszarowa kamienica mieszkalna stanowi znikomy ułamek budowli mieszkaniowych. To samo można powiedzieć o wielkich miastach amerykańskich, powstałych na podłożu starej kultury anglosaskiej przeszczepionej przez kolonistów. Tam również stwierdzamy olbrzymią przewagę typu domu jednorodzinnego. Read more…

Czynnik warowności

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Czynnik warowności, działając z jednej strony hamująco na normalny rozwój miasta z jego własnymi celami gospodarczymi i mieszkaniowymi, z drugiej strony oddziaływa wydatnie w kierunku pozytywnym, wpływając na rozwój gospodarczy i techniczny miast już istniejących lub wywołując nawet powstawanie nowych osiedli miejskich. Doprowadza on znaczne środki pieniężne, powoduje powstawanie warsztatów i fabryk, potęguje rozwój przemysłu budowlanego, stając się w wiciu wypadkach czynnikiem twórczym i życiodajnym w procesie urbanizacji. W poszczególnych wypadkach rozwoju urządzeń fortecznych w miastach szybko się rozrastających, przeciwieństwa między celami zasadniczymi organizmu miejskiego a wymaganiami techniki wojennej wzrastają nieraz niepomiernie. Klasycznym przykładem jest Paryż, wyrastający przez szereg wieków w granicach kolejno coraz bardziej rozszerzanych pierścieni warownych. W pierwszej połowie wieku XIX tworzy się tu ostateczny pierścień nieprzerwanych fortyfikacji w chwili, kiedy miasto ma około jednego miliona mieszkańców. Read more…

Archiwum

© Copyright 2022 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved