Błędy w ogólnym podziale i rozplanowaniu terenów miejskich

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Im bardziej rozwijają się różne gałęzie techniki, ułatwiające coraz lepsze wyposażenie terenów budowlanych, tym więcej zaniedbuje się racjonalny dobór i rozplanowanie tych terenów. Poza nielicznymi dzielnicami ludności zamożnej całość miasta rozwija się przeważnie na terenach niedostatecznie przestudiowanych i nie dostosowanych do ich przeznaczenia. Jednym z najczęściej spotykanych błędów w ogólnym podziale i rozplanowaniu terenów miejskich jest zajmowanie pod zabudowę zwartą terenów, mających charakter pól uprawnych, lasów, pastwisk podmiejskich itp., a stanowiacych w danym momencie rozwoju miasta jedyny rezerwuar powietrza, powierzchnię zieloną, dająca mieszkańcom miasta możność wypoczynku i wytchnienia w atmosferze zdrowej i spokojnej, Dotyczy to również dawnych ogrodów i parków pałacowych, często wchodzących dziś już w obręb dzielnic śródmiejskich, Stają się one zwykle ofiarą nieracjonalnej parcelacji, przynoszącej może doraźny zysk właścicielowi, ale obniżającej jednocześnie ze swym zanikiem wartość zdrowotną i estetyczną całej dzielnicy. Taki sam los spotyka zwykle wszystkie posesje mało zabudowane, mające charakter ogrodowy, a leżące w dzielnicach Śródmiejskich. Podobny brak planowości możemy dostrzec w stosunku do terenów parkowych, leśnych lub odznaczających się pewną wartością estetyczną, pejzażową, a leżących poza miastem. Read more…

Szybkość powstawania i wzrostu miast europeiskich

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Zagadnienia urbanistyczne, które w epokach ubiegłych rozwijały się i znajdowały właściwe racjonalne rozwiązania w ciągu dziesiątków, a nawet setek lat, w wieku XIX spotęgowały sie niepomiernie i na podobieństwo lawiny spadły na barki kilku zaledwie pokoleń. I to pokoleń, które jaskrawo odznaczyły się, jak żadne inne w tysiącletnim rozwoju miasta europejskiego, zupełnym brakiem polotu, głębszej myśli twórczej i badawczej i nieumiejętnością Objęcia szerokich horyzontów, jakie życie bieżące samo przez się otwierało. Jest faktem uderzającym, że nie tylko te miasta były źle i niecelowo budowane, gdzie istniały już poważne przeszkody do szybkiego rozwoju, jak np. dawne fortyfikacje lub trudne warunki topograficzne, lecz przeciwnie — nawet te, w których pomyślne warunki przyrodzone i techniczne same zdawały się podsuwać planowe i rozumne rozwiązania. Za wskaźnik wartości gospodarczej, społecznej i kulturalnej domu i mieszkania będziemy nadal, w stosunku do miasta wieku XIX, uważali stosunek ilości mieszkańców do jednostki powierzchni miasta oraz do ilości domów w mieście. Read more…

Ilosc manganu i chromu lacznie byla na maksymalnej dopuszczalnej granicy

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Ilość manganu i chromu łącznie była na maksymalnej dopuszczalnej granicy. Im wyższa jest zawartość w stali węgla, manganu i chromu, tym większa jest jej wytrzymałość, lecz tym gorsze są właściwości plastyczne, przy czym im więcej jest węgla, tym większa jest skłonność stali do kruchego pękania w miejscach koncentracji naprężeń i tym trudniejsze jest jej spawanie. Ponadto istotną wadą stali była jej niejednorodność: skład chemiczny i właściwości fizyczne w różnych punktach niektórych arkuszy blachy znacznie się różniły. Utrudniało to w dużym stopniu spawanie. Producent stali uznał jednak, że odpowiadała ona normie, gdyż skład chemiczny próbek pobranych w hucie mieścił się w granicach norm, choć w innych partiach materiału był niewłaściwy. Read more…

Moga wiec powstac mikropekniecia zmniejszajace odpornosc stali

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Mogą więc powstać mikropęknięcia zmniejszające odporność stali, zwłaszcza na obciążenia dynamiczne. Chociaż komisja prowadząca dochodzenie stwierdziła, że wybór elektrod był właściwy, to jednak spoiny absorbowały wodór. Pochodził on z wilgoci w otulinie elektrod. Do całkowitego usunięcia z niej wody było konieczne suszenie elektrod w temperaturze co najmniej 350°C. Tymczasem instrukcja dla spawaczy zatrudnionych przy montażu przewidywała suszenie elektrod przez pół godziny w temperaturze 150°C. Read more…

Spawacze byli niewystarczajaco wyszkoleni

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Spawacze byli niewystarczająco wyszkoleni i zupełnie nieobeznani ze spawaniem stali o dużej wytrzymałości. Nie opracowano też technologii spawania, a zwłaszcza kolejności nakładania spoin i wymagań dotyczących suszenia elektrod. Mimo, że stal z wielu wsadów miała nadmierną ilość węgla, wykonawca obniżył, zamiast podwyższyć, ustaloną początkowo temperaturę podgrzewania elementów spawanych, co stało się jedną z głównych przyczyn kruchych pęknięto Producent stali nie wywiązał się ze swych obowiązków, mimo iż wiedział do czego będzie stal użyta. Uważał, że stal powinna spełniać tylko warunki normo we, zaś dodatkowe badania jej spawalności są zupełnie zbyteczne. W rzeczywistości niektóre partie stali nie spełniały nie tylko dodatkowych wymagań, ale nawet określonych w normie. Read more…

Glówna przyczyna wydawalo sie zamarzanie

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Główną przyczyną wydawało się zamarzanie. Jednakże wątpliwości wywoływał fakt, że rysy pojawiały się nieraz dopiero po kilku latach, a nie w czasie pierwszej zimy po wybudowaniu mostu. W tej sytuacji podjęto zakrojone na szeroką skalę badania laboratoryjne i na obiektach spękanych. Wyniki tych badań można streścić następująco (Donczenko, Sieregin, Zacharow, 1957): Szerokość rys wynosiła w zasadzie od 0,1 do 3 mm. W miejscach rys szerokości większej niż 1 mm stwierdzono intensywną korozję osłonek kanałów, a w miejscach niewystarczającego wypełnienia kanałów – również korozję cięgien. Read more…

Archiwum

© Copyright 2021 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved