Rozwój techniki

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Rozwijała się wszechstronnie technika do nieznanych dotychczas granic, tworząc również w dziedzinie wojennej środki ataku i obrony niedostępne nawet najbujniejszej wyobraźni czasów ubiegłych. Olbrzymi przyrost ludności wszystkich państw europejskich tworzył niemal niewyczerpane zasoby sił ludzkich, potrzebnych dla zadań technicznych i bezpośredniego przygotowania armii do jej wielkich zadań w starciach zbrojnych mocarstw nie tylko europejskich, lecz wyrastających również nowych potęg Ameryki Północnej, Japonii i Chin. W ten sposób przyrost ludności, wzrost bogactw materialnych, postępy techniki i nowy ustrój polityczny złożyły się na przekształcenie odwiecznego czynnika urbanistycznego warowności i nadanie nowych kierunków jego działaniu. Działanie jego ześrodkowuje całkowicie w odpowiednich organach rządów poszczególnych państw, a mianowicie w ministerstwach wojny, sztabach generalnych i instytucjach pokrewnych. Przeważają w nich charakterystyczne dla epoki przedwojennej absolutystyczne i dynastyczne interesy i prądy polityczne monarchii ówczesnych. Read more…

Organizmy miejskie

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Możemy z radością stwierdzić, że Polska zaledwie w kilku swych miastach reprezentuje braki w organizmach miejskich. Natomiast w znacznej liczbie miast małych i średnich, które zawierają w swych murach przeważającą część ludności miejskiej, posiadamy doskonałe widoki naprawy braków budowy i gospodarki urbanistycznej. Pomimo pewnych objawów zaniedbania i ubóstwa, a często i bezplanowości zabudowy, miasta polskie posiadają z punktu widzenia urbanistyki nowoczesnej bezcenne bogactwo, decydujące o dalszych losach racjonalnego rozwoju urbanistycznego. Bogactwem tym jest luźność zabudowy, na ogół mała wysokość domów i obfitość terenów nie zabudowanych w granicach miasta. W pewnym stopniu również stroną dodatnią jest często spotykany brak wielu urządzeń miejskich, niejednokrotnie przeprowadzanych w miastach zachodnich w sposób wadliwy. Read more…

Braki w organizacji miast nowoczesnych

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Braki mieszkaniowe i zdrowotne, oraz trudności rozwoju kulturalnego szerokich niezamożnych warstw pracujących stanowią przeważnie ponad 90% ludności w miastach nowoczesnych. Braki te są bardzo trudne do usunięcia z trzech powodów; 1) tereny miejskie są przeważnie szczelnie zabudowane domami mieszkalnymi, fabrykami, magazynami lub urządzeniami technicznymi różnego rodzaju (stacje kolejowe, remizy, urządzenia portowe, urządzenia i budowle wojskowe itp.), 2) o ile tereny nie są zabudowane, a znajdują się w rękach prywatnych właścicieli, to ceny ich są bardzo wysokie, podniesione bądź przez faktyczną wartość okolicznych urządzeń miejskich, tj. ich technicznego wyposażenia, bądź przez tendencje spekulacyjne, bądź przez oba czynniki wpływające jednocześnie, 3) o ile nie mamy do czynienia z jednym lub drugim wypadkiem to występuje zwykle trzecia sytuacja, tj. tereny nie zabudowane 1 cena ich nie jest wygórowana — w tym jednak wypadku spotykamy się zwykle z zasadniczą trudnością wyzyskania ich dla różnorodnych racjonalnie skoordynowanych potrzeb miejskich, dzięki warunkom przyrodzonym tych terenów. Są to zwykle nieużytki, bagna, niziny malaryczne, obszary zalewowe, tereny skaliste o ostrych spadkach, lub położone w dużej odległości od miasta, a więc takie, które wymagają wykonania wielkich prac technicznych i nakładów finansowych, aby mogły spełnić w sposób właściwy rolę terenów mieszkaniowych, wypoczynkowych, parkowych itd. Read more…

Zagadnienia komunikacyjne

Filed Under: Bez kategorii    by: admin

Szybki przyrost ludności z jednej strony, a potężnie narastające potrzeby przemysłu i handlu z drugiej, wywołują powstanie zagadnień komunikacyjnych w rozmiarach całkowicie nieznanych w czasach dawniejszych. Pomimo wielkich zdobyczy techniki, tworzącej cale nowe dziedziny urządzeń komunikacyjnych, zadania te całkowicie przerastają prymitywne metody urbanistyczne i prowadza do wielkich trudności konstrukcyjnych i gospodarczych. W ciągu wieku XIX organizują się, rozwijają różne rodzaje sieci komunikacyjnych, a mianowicie: żegluga morska i lądowa, związana z regulacją rzek i przeprowadzaniem kanałów, koleje żelazne, kolejki, autobusy i tramwaje, sieć ulic miejskich i dróg bitych. Wymagają one w granicach miasta i w okolicach podmiejskich szeregu urządzeń specjalnych i obszernych terenów tak dla prowadzenia samych linii komunikacji, jak również dla urządzeń pomocniczych, jak stacje, warsztaty, remizy, przystanie, mosty 1 przyczółki mostowe itd. W ogromnej większości miast powstają poszczególne grupy tych urządzeń z inicjatywy prywatnej, w bardzo wielu wypadkach pod wpływem wyłącznie zamierzeń spekulacyjnych. Read more…

Archiwum

© Copyright 2019 meble ogrodowe technorattan All Rights Reserved